S I O S T R Y   M A R Y I   N I E P O K A L A N E J

Ks. Jan Schneider...

ks. Jan Schneider (założyciel)

 

Jesteśmy Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej, założonym w roku 1854 we Wrocławiu przez ks. Jana Schneidera.  Z woli Założyciela naszą Patronką jest Maryja Niepokalana:

"Oby ta Matka w niebie, pod której opieką stoi nasza fundacja, na której  możne  orędownictwo  zawsze liczyliśmy i po wieczne czasy będziemy liczyli, uprosiła błogosławieństwo Boże dla naszej działalności". (Sługa Boży Ks. Jan Schneider)

Kierunek, który obrał Ksiądz Założyciel, jest ciągle aktualny: "Pomóżcie ratować dusze,  które  stanęły  nad przepaścią..."

Naszym charyzmatem jest pomoc dziewczętom i kobietom zagrożonym moralnie. Pomagamy kobietom odkryć dar kobiecości, pokochać siebie, poczuć swoją wartość i godność. Być dzielną w różnych  okolicznościach  życia  i  żyć  jego pełnią.

"Wielką rzeczą jest podać rękę upadłemu,

aby się znów podźwignął,

ale nieskończenie większa to zasługa,

gdy ktoś poda rękę przed upadkiem

i w ten sposób uchroni od niego". (ks. Jan Schneider)

W Brennej Leśnicy powstał dom rekolekcyjno-wypoczynkowy,   który  może  pomieścić  jednorazowo  32  osoby. W domu rekolekcyjnym jest kaplica w której można zaplanować czas na chwilę ciszy, zamyślenia i modlitwy. Czas powrotu do Boga, pogłębienia relacji z Nim i z bliskimi, czas spotkania ze sobą...

Piękne tereny Beskidu Śląskiego sprzyjają otwieraniu serca na to, co najważniejsze.

W domu rekolekcyjnym jest możliwość zorganizowania rekolekcji oraz warsztatów formacyjnych i szkoleniowych dla grup, a także indywidualnych dni skupienia i wypoczynku.

Siostry wspierają także duszpasterstwo parafialne przez katechizację  oraz   prowadzenie  różnych  grup  dziecięcych i młodzieżowych. Pełnią też funkcję zakrystianek.

Bóg obdarzył naszego Ks. Założyciela charyzmatem wielkiej ufności, żywą wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością. Ofiarował On wszystkie siły i całe swoje życie w służbie dziewczętom i kobietom, znajdującym się w trudnych sytuacjach. Dlatego też powstała w naszym Zgromadzeniu duchowa adopcja kobiet w potrzebie.

Macierzyństwo duchowe jest postawą otwartego serca, które zanurzone w miłosiernej miłości Boga, czyni kobietę zdolną do bycia darem i źródłem życia, wrażliwą na potrzeby i sprawy innych, płodną w swym zatroskaniu.  Bo jak pisze Jan Paweł II:

"Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Oczywiście, Bóg zawierza każdego człowieka wszystkim ludziom i każdemu z osobna. Jednakże to zawierzenie w sposób szczególny odnosi się do kobiety właśnie ze względu na jej kobiecość i w sposób szczególny stanowi też o jej powołaniu." (MD 30)

Dlatego też podjęłyśmy dzieło Duchowej Adopcji Kobiet.

Chcemy przyjmować do serca kobiety, które znalazły się w trudnych sytuacjach i potrzebują pomocy, przytulając je ciepło do swego "matczynego łona" bez stawiania warunków, w pełnej akceptacji oraz szacunku, by wspierając modlitwą, cierpieniem i posługą rodzić do nowego życia w mocy Chrystusa Zmartwychwstałego.

W rozważaniach na temat godności kobiety Jan Paweł II zauważa, że "w Duchu bowiem Chrystusa może ona odkryć pełne znaczenie swojej kobiecości, stać się w ten sposób bezinteresownym darem dla drugich i odnaleźć samą siebie." (MD 31)

Panie Jezu, Ty każdego człowieka powołujesz,

aby wrażliwy na znaki czasu i świadomy różnych zagrożeń świata,

otoczył szczególną troską ludzi potrzebujących pomocy.

Znakiem naszego czasu jest trudna sytuacja i liczne cierpienia wielu kobiet.

Ty zapraszasz mnie, abym stała się wobec nich, świadkiem Twego nieogarnionego miłosierdzia.

Wsparta Twoją łaską, za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej, pragnę objąć duchową adopcją i ofiarować moją miłość, cierpienie oraz wszelkie prace w intencji...

Panie, proszę poślij swoich Aniołów, by strzegli ją na każdej z wybranych przez Ciebie dróg. Amen.

 

Wszystkich pragnących włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Kobiet, by wspierać   modlitwą  oraz ofiarować w konkretnej intencji swoje cierpienia, prace i modlitwy, prosimy o kontakt:

marianki@katowice.opoka.org.pl

smterenia12@op.pl

 

Dom Sióstr Maryi Niepokalanej w Leśnicy...

Dom Sióstr Maryi Niepokalanej w Leśnicy

 

Adres strony głównej sióstr: http://www.marianki.katowice.opoka.org.pl/index.html